• Biologiske prosesser i sedimenter – en litteraturstudie 

      Briseid, Tormod; Eek, Espen; Linjordet, Roar (Bioforsk Rapport, Research report, 2006)
      På bakgrunn av St. meld. nr. 12 ”Rent og rikt hav”, hvor forurensede sedimenter i kyst og fjordområder fikk stor oppmerksomhet, er det nå planlagt en rekke tiltak langs norskekysten. Enkelte av tiltakene innebærer at ...