Show simple item record

dc.contributor.authorNæs, Kristoffer
dc.contributor.authorOlsen, Marianne
dc.contributor.authorAllan, Ian
dc.contributor.authorRaffard, Violette
dc.contributor.authorReid, Malcolm James
dc.contributor.authorSlinde, Gøril Aasen
dc.contributor.authorHåland, Bente Sundby
dc.date.accessioned2021-05-24T16:46:44Z
dc.date.available2021-05-24T16:46:44Z
dc.date.created2021-03-02T16:16:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-577-7308-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756126
dc.description.abstractDenne rapporten er en oppdatering av NIVA-rapport 7276-2018 «Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand» (Olsen og medarb. 2018). Basert på nye analyser og modellering er det presentert utforming av erosjonsbeskyttelse som del av tildekkingslag og angitt nødvendig tykkelse av dette laget i ulike soner i Elkembukta for hindre spredning som følge av skipsoppvirvling i Elkembukta. Tildekkingslaget og det erosjonsbeskyttende laget må prosjekteres i tråd med gjeldende regelverk og standarder. I den sammenheng bør også geotekniske beregninger gjennomføres for å kontrollere stabilitet og bæreevne i området. I Fiskåbukta, hvor risikoen fra PAH er relativt liten og tilstanden for sedimentlevende dyr god, er det i tiltaksplanen anbefalt overvåket naturlig restitusjon for å følge effekten av utslippsreduksjoner på sedimentkonsentrasjoner og økologisk risiko knyttet til PAH. Anbefalingen endres ikke som følge av denne oppdateringen. Elkem Carbon har i de senere årene hatt fokus på kildekontroll for å redusere utslippene. Det har medført at tilførsler til sjø av PAH med prosessvann i dag er i størrelsesorden 5-10 PAH16 pr. år. Elkem Carbon er i prosess for å redusere PAH med overflatevann. Per i dag er estimerte utslipp av overflatevann i størrelsesorden 25 kg PAH16 pr. år. Det arbeides med ytterligere tiltak for å redusere dette. Dette arbeidet er viktig for å minimalisere rekontaminering av et tildekkingslag og det anbefales at dette arbeidet prioriteres.
dc.description.abstractThis report is an update to NIVA report 7276-2018 " Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand " (Olsen and medarb. 2018). Based on new analyses and modelling, the design of erosion protection has been presented as part of capping layers of the contaminated sediments in Elkembukta. The erosion protection will prevent resuspension from ship maneuvering. The capping layer and the erosion protection layer must be designed in accordance with applicable regulations and standards. In this context, geotechnical calculations should also be carried out to control stability and carrying capacity in the area. In Fiskåbukta, where the risk from PAH is relatively small and the condition of sediment-living animals is good, it is in the remediation action plan recommended monitored natural recovery to monitor the effect of emission reductions on sediment concentrations and ecological risk associated with PAH. The recommendation does not change as a result of this update. In recent years, Elkem Carbon has focused on source control to reduce emissions. This has meant that inflows to sea of PAH with process water today are in the range of 5-10 PAH16 per year. Elkem Carbon is in the process of reducing PAH with surface water. As of today, estimated discharges of surface water are in the range of 25 kg of PAH16 per year. Further measures are being taken to reduce this. This work is important for minimizing the recontamination of the capping layers and it is recommended that this work be given priority.
dc.language.isonob
dc.publisherNorsk institutt for vannforskning
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport
dc.subjectElkem Carbon
dc.subjectElkem Carbon
dc.subjectForurensede marine sedimenter
dc.subjectContaminated marine sediments
dc.subjectPAH
dc.subjectPAH
dc.subjectTiltaksplan
dc.subjectRemedial action plan
dc.titleOppdatert tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand
dc.title.alternativeUpdated remediation action plan for contaminated sediments outside Elkem Carbon, Kristiansand.
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.source.pagenumber31
dc.source.issue7573
dc.identifier.cristin1894975
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record